fbpx

catalogue free

ผลิต กระเป๋าผ้า พิมพ์สกรีนโลโก้ ให้กับหน่วยงานราชการ

ในปัจจุบัน หน่วยงานของรัฐ มีการปรับใช้วิธีสื่อสารกับประชาชน ในหลายรูปแบบ ไม่เพียงเฉพาะ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ , วิทยุ , ใบปลิว หรือเสียงตามสายในท้องถิ่นเท่านั้น เพื่อให้ทันต่อโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ มีบทบาทมากขึ้น ช่วยให้หน่วยงานของรัฐ เข้าถึงประชาชนได้อย่างกว้างขวาง 

ประชาชนสามารถรับรู้กิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานรัฐได้ จากกิจกรรมและแคมเปญต่าง ๆ ที่มีการประชาสัมพันธ์บนโลกอนไลน์ อย่างเช่น บนเว็บไซต์ หรือสื่อออนไลน์อื่น

สำหรับการโปรโมทแคมเปญ หรือกิจกรรมหน่วยงานของรัฐ ในแต่ละปี เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งต้องมีการวางกลยุทธ์ในการโปรโมทให้ดี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของโครงการ เครื่องมือที่ในการโปรโมทแคโครงการ หรือโปรโมทกิจกรรม ไม่เพียงเฉพาะ เลือกเครื่องมือให้ถูกต้อง , เนื้อหาครบถ้วน แต่ต้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายด้วย  

 

องค์ประกอบการในการสื่อสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการ / กิจกรรม ของหน่วยงานรัฐ 

จากที่เราสังเกตเห็น กลยุทธ์การโฆษณา เครื่องมือทางการตลาด ของแบรนด์หรือองค์กรเอกชน สามารถนำมาปรับใช้ เพื่อเข้ากับหน่วยงานรัฐ ได้เช่นเดียวกัน เป็นการกระตุ้นการรับรู้ถึงหน่วยงานรัฐ , กิจกรรมหรือโครงงานที่จะเกิดขึ้้น เป็นต้น เพราะฉะนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุด ในการช่วยกระตุ้นการรับรู้ ให้กับประชาชนมากที่สุด คือ สัญลักษณ์ หรือโลโก้ของหน่วยงานรัฐ 

 

5 เหตุผล ของการมีโลโก้ หรือสัญลักษณ์ของหน่วยงานรัฐ 

 1. แสดงความโปร่งใส และความรับผิดชอบ ( Transparency and accountability ) : เมื่อหน่วยงานรัฐมีโลโก้ , ตัวอักษร และสี จะช่วยสร้างการจดจำให้กับประชาชนได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีกิจกรรมหรือโครงงานเกิดขึ้น ประชาชนสามารถรับรู้และจดจำได้ ว่าเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานใด ถือเป็นปัจจัยสำคัญหลัก ของการมีโลโก้ ที่นอกเหนือจากเอกสารเกี่ยวกับราชการ
 1. สร้างความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงานรัฐ และประชาชน ( Connecting government and citizens ) :  การแสดงตัวตนและความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐ จะช่วยสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนได้ ทำให้ประชาชนรู้สึกมั่นใจ , พึงพอใจ ในการทำงานของหน่วยงานรัฐนั่น ๆ ซึ่งอาจจะส่งผลถึงการทำงานของรัฐบาลด้วย 
 1. ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ของภาครัฐ ( Supporting economic growth ) : โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เศรษฐกิจระดับท้องถิ่น ในประเทศไทย ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเศรษฐกิจระดับนี้ด้วย เพื่อเป็นรากฐาน ในการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจอื่น ๆ ให้มีความแข็งแรงมากขึ้น เราจะเห็นโครงการของภาครัฐต่าง ๆ ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนประชาชนมากมาย เช่น OTOP , โครงการแก้ไขความยากจน ส่งเสริมอาชีพประชาชนในตำบล , โครงการหลวง ฯลฯ การมีโลโก้ของหน่วยงานดังกล่าว ทำให้ประชาชนและต่างประเทศรับรู้ ว่าสินค้านั่นมาจากที่ใด เป็นการช่วยเสริมเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง
 1. ประสิทธิภาพของรัฐบาล ( Efficient Government ) : งบประมาณในการออกแบบโลโก้ สำหรับหน่วยงานรัฐ ค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้น ในการออกแบบโลโก้ที่ดี นอกจากจะช่วยสร้างการจดจำให้กับรัฐบาลแล้ว ยังช่วยให้หน่วยงานรัฐ ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ด้วย สามารถนำไปให้ในการประชาสัมพันธ์ ได้ในหลายช่องทาง เช่น บนสื่อโทรทัศน์ , Billboards , เครื่องแบบพนักงาน , กระเป๋าผ้าของหน่วยงาน ไม่จำเป็นต้องออกแบบหลายครั้ง เพราะอาจจะทำให้ประชาชน เกิดความสับสนได้ 

 

ผลิต กระเป๋าผ้า พิมพ์สกรีนโลโก้ ให้กับหน่วยงานราชการ

 

 1. สร้างความเข้าใจ และรับรู้ได้ง่าย ( Effective Goverment ) : เหตุผลหลัก ของการให้ความสำคัญกับ สัญลักษณ์หรือโลโก้ ของหน่วยงานรัฐ นั่นคือ เนื่องจากชื่อของหน่วยงานรัฐ ค่อนข้างที่จะยาวและจำยาก หากไม่ใช่คนในหน่วยงานนั้น ๆ ก็ค่อนข้างที่จะจดจำได้ยาก จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการออกแบบโลโก้ หรือสัญลักษณ์ เพื่อเป็นการช่วยสร้างการรับรู้ของประชาชนได้ง่ายมากขึ้น ต้องมีการออกแบบโลโก้ ให้มีความแตกต่างกัน สื่อความหมายได้ไม่ยากจนเกินไป เช่น กระทรวงสาธารณสุข - โลโก้ งูพันคบเพลิง , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - พระพิรุณทรงนาค , การไฟฟ้านครหลวง , บริษัท ปตท. ฯลฯ 

ผลิต กระเป๋าผ้า พิมพ์สกรีนโลโก้ ให้กับหน่วยงานราชการ

 

 

เมื่อเราได้เราเล็งเห็นถึง ความสำคัญของสัญลักษณ์ หรือโลโก้ของหน่วยงานรัฐแล้ว เราสามารถสร้างการพบเห็น สัญลักษณ์หรือโลโก้ บนของแจกพรีเมี่ยมได้ด้วย เป็นการใช้เครื่องมือ ในการโปรโมท ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับโอกาส หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถสั่งผลิตของแจกพรีเมี่ยม เพื่อการประชาสัมพันธ์หน่วยงานรัฐ มีดังนี้

 1. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ  : หลายหน่วยงานรัฐ ต่างให้ความสำคัญ ในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยฉุกเฉิน เป็นลำดับแรก อย่างที่เราเห็น จากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติต่าง เช่น อุทกภัย , วาตภัย , สึนามิ , ไฟป่า ฯลฯ เราจะเห็นความร่วมมือของหน่วยงานมากมาย ออกมาช่วยเหลือประชาชนในด้านต่าง ๆ เช่น  แจกถุงผ้ายังชีพ และอุปโภคบริโภค , จัดหาที่พักชั่วคราว , เงินอุดหนุนช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย , การรักษาพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น 

 

ผลิต กระเป๋าผ้า พิมพ์สกรีนโลโก้ ให้กับหน่วยงานราชการ

 

 1. งานสัมมนาวิชาการ และงานประชุม : สำหรับงานสัมมนาวิชาการและงานประชุม รูปแบบงานจะมีลักษณะเกี่ยวกับการให้ความรู้ , การอัพเดทเทคโนโลยีใหม่ ๆ , งานวิจัยใหม่ที่เกิดขึ้น , การอภิปรายผลงานวิชาการ โดยมักจะมีการแจกของพรีเมี่ยมต่าง ๆ เพื่อเป็นของที่ระลึก ให้กับผู้ร่วมงาน หน่วยงานของรัฐ ต่างนิยมแจกของที่มีประโยชน์ต่อผู้ร่วมงาน เช่น กระเป๋าผ้าสกรีนโลโก้ ของหน่วยงานรัฐ , เครื่องเขียน , เอกสารใบปลิว ข้อมูลเกี่ยวกับงาน , นวัตกรรมแบบทดลองใช้ เป็นต้น 

 

ผลิต กระเป๋าผ้า พิมพ์สกรีนโลโก้ ให้กับหน่วยงานราชการ

 

 1. งานแถลงข่าว และอีเว้นท์ประชาสัมพันธ์โครงการ  : โดยลักษณะงาน มักจะเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ แคมเปญ หรือกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น / เกิดขึ้นแล้ว รูปแบบอาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย กับงานสัมมนาวิชาการ แต่ก็จะมีการแจกของแจกพรีเมี่ยมเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นของที่ระลึกให้กับผู้ร่วมงาน ช่วยในการโปรโมทโครงการ และหน่วยงานรัฐ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 1. กิจกรรม CSR ของหน่วยงานรัฐ  : กิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ ของหน่วยงานรัฐ เกิดขึ้นได้ง่าย เพราะความใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานรัฐ และประชาชน จึงทำให้การวางแผนทำกิจกรรมเพื่อสังคม CSR ทำได้ง่ายขึ้น ประโยชน์ของกิจกรรม CSR จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงาน สร้างความน่าเชื่อถือ และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถทำร่วมกับหน่วยงานเอกชน หรือภาคท้องถิ่นได้ด้วย เช่น กิจกรรมปลูกป่า , สร้างฝายกั้นน้ำ , รณรงค์แยกขยะ , รณรงค์การใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน ฯลฯ หน่วยงานรัฐสามารถสั่งผลิตของแจกพรีเมี่ยม เพื่อช่วยส่งเสริมกิจกรรม CSR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 1. งานต้อนรับพนักงาน การนิเทศน์งาน และงานเกษียณอายุราชการ : เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในองค์กร สามารถสั่งผลิตของแจกพรีเมี่ยม ของที่ระลึก เพื่อกระชับความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน และสร้างความภักดีในหน่วยงานได้ด้วย โดยของแจกที่นิยมส่วนใหญ่ ได้แก่ กรอบรูป , เครื่องแบบพนักงาน , ใบประกาศณียบัตร , เครื่องเขียน , ถุงผ้าที่ระลึก ฯลฯ

 

ผลิต กระเป๋าผ้า พิมพ์สกรีนโลโก้ ให้กับหน่วยงานราชการ

 

ทำไมกระเป๋าผ้า ถึงเป็นของแจกพรีเมี่ยม สำหรับหน่วยงานรัฐ 

 1. เป็นของแจกพรีเมี่ยม ที่ใช้ได้ในหลายโอกาส : หน่วยงานของรัฐ สามารสั่งทำกระเป๋าผ้าพิมพ์สกรีนโลโก้ ของหน่วยงานนั้นได้ ตามโอกาสต่าง ๆ ดังที่กล่าวไปข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นงานสัมมนาวิชาการ , งานแถลงข่าว , ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ฯลฯ สามารถสั่งผลิตกระเป๋าผ้าได้ตามต้องการ นอกจากใช้แจกเป็นของแจกพรีเมี่ยมแล้ว ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้อีกด้วย เช่น ใช้เป็นกระเป๋าผ้าช้อปปิ้ง , กระเป๋าผ้าอเนกประสงค์ , กระเป๋าผ้าใส่สิ่งของ เป็นต้น
 1. เครื่องมือในการประชาสัมพันธ์หน่วยงานรัฐ : หน่วยงานรัฐสามารถสั่งผลิตกระเป๋าผ้า ด้วยการสกรีนโลโก้ , ข้อความ , รูปภาพ หรือข้อมูลติดต่อหน่วยงาน ลงบนกระเป๋าผ้าได้ครบถ้วนและตามต้องการ เพราะกระเป๋าผ้า เป็นเครื่องมือที่เข้าถึงประชาชนได้ง่ายที่สุด ใช้งานได้หลากหลายโอกาส สร้างการจดจำหน่วยงาน ได้เป็นอย่างดี จึงไม่แปลกใจเลย ที่หลายหน่วนงานรัฐให้ความสำคัญ กับการสั่งทำกระเป๋าผ้าพิมพ์สกรีน
 1. ออกแบบได้หลากหลาย : เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ การออกแบบกระเป๋าผ้า จึงต้องตอบโจทย์ประชาชน ผู้ใช้งานกระเป๋าผ้าด้วย เช่น กลุ่มแม่บ้าน , กลุ่มผูใช้แรงงาน , กลุ่มนักเรียน - นักศึกษา , กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นต้น  และต้องสอดคล้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานรัฐด้วย นิยมสั่งผลิตกระเป๋าผ้า ตามสีประจำหน่วยงาน พร้อมกับการสกรีนโลโก้ หรือข้อความแคมเปญ เช่น การไฟฟ้านครหลวง - สีส้ม , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - สีเขียว , กรมทรัพยากรน้ำและบาดาล - สีฟ้า / สีน้ำเงิน , กระทรวงพาณิชย์ - สีฟ้าเหลือง ฯลฯ ช่วยในการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และสร้างการจดจำ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับรูปแบบ หรือดีไซน์กระเป๋าผ้าที่นิยมสั่งผลิต ได้แก่ กระเป๋าผ้าหูหิ้ว , กระเป๋าผ้าช้อปปิ้ง , กระเป๋าเป้ , กระเป๋านักเรียน , กระเป๋าผ้าสะพายข้าง , กระเป๋าผ้าหูรูด , กระเป๋าผ้าอเนกประสงค์ ฯลฯ นอกจากนี้ สามารถเลือกสั่งผลิตกระเป๋าผ้า ตามเนื้อผ้าต่าง ๆ ได้ด้วย เช่น เนื้อผ้าแคนวาส , เนื้อผ้ายีนส์ , เนื้อผ้าไนล่อน , เนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ 600D , เนื้อผ้าโพลียูรีเทรน , เนื้อผ้าทปันบอนด์ , เนื้อผ้าดิบ เป็นต้น 

 

ผลิต กระเป๋าผ้า พิมพ์สกรีนโลโก้ ให้กับหน่วยงานราชการ

 

 1. ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงาน : อย่างที่ทราบกันดี ว่า กระเป๋าผ้า เป็นอีกหนึ่งของแจกพรีเมี่ยม ที่เป็นเหมือนตัวแทนสิ่งของรักษ์โลก ( Eco - Friendly ) จึงได้รับความนิยมอย่างมาก ในการสั่งผลิตเพื่อเป็นของแจกพรีเมี่ยม สำหรับกิจกรรม CSR 
 1. อายุการใช้งานกระเป๋า คุ้มค่ากับการสั่งผลิตกระเป๋าผ้า : อายุการใช้งานโดยเฉลี่ยของกระเป๋าผ้า อยู่ที่ 6 - 7 ปี หากรักษากระเป๋าผ้าอย่างดี อาจจะมีอายุการใช้งานมากกว่านั้น นอกจากนี้ ต้นทุนการสั่งทำกระเป๋าผ้าพิมพ์สกรีน ก็ไม่สูงมากนัก เทียบกับของแจกประเภทอื่น เมื่อเราใช้โรงงานรับผลิตกระเป๋าผ้าที่มีความเชี่ยวชาญ ช่วยให้ได้กระเป๋าผ้าที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์การใช้งาน และสร้างความประทับใจ ให้ประชาชน และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้

 

การประชาสัมพันธ์ หรือโปรโมทกิจกรรมของหน่วยงานรัฐ ในโอกาสต่าง ๆ สามารถทำได้ง่าย หากมีการวางแผนการใช้งานสื่อ ที่สามารถทำได้ทั้งบนออฟไลน์ / ออนไลน์ ควบคู่กันไป และเครื่องมือช่วยโปรโมท ที่มีประสิทธิภาพ อย่างเช่นกระเป๋าผ้าแจก ที่เข้าถึงประชาชนในทุกช่วงวัย ทุกเพศ และทุกโอกาส  

 

ทางเราพร้อมที่จะให้บริการ ออกแบบ และให้คำปรึกษา ในเรื่องการผลิตกระเป๋าผ้า ทุกชนิด
ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัย มีสีให้เลือกมากกว่า 15 สี
ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อเข้ามาได้ ผ่านทาง
Facebook : Thai design guru

Line : @designguru

Tel : 088 - 653 - 2999

รับทำ กระเป๋าผ้า รับผลิตถุงผ้า

สั่งทำ และ ผลิต กระเป๋าผ้า ถุงผ้า จากโรงงานโดยตรง

ผลิตกระเป๋าผ้าแคนวาสชอปปิ้งหูหิ้วสีดำ ของแจกลูกค้า สกรีนแบรนด์ ISUZU chub

30-11-542 Hits:351 ผลงานทำกระเป๋าผ้า

กระเป๋าผ้าแคนวาสสีดำแฟชั่นทรงยอดฮิตสำหรับกระเป๋าผ้าแจกลูกค้าในงานประชุมสัมมนา ถุงผ้าแคนวาสกลายเป็นของแจกลูกค้าเพื่อขอบคุณลูกค้าในช่วงเทศกาล การรับผลิตกระเป๋าผ้าแคนวาสพร้อมสกรีนโลโก้ ในรูปแบบทรงต่างๆ กำหนดขนาดเองได้ สายหูหิ้วตัดเย็บด้วยผ้าเดียวกับตัวกระเป๋า

Read more

ผลิตถุงผ้าเชือกหูรูด ผ้าดิบสีขาว พิมพ์สกรีนโลโก้ GG

30-11-542 Hits:1361 ผลงานทำกระเป๋าผ้า

รูปแบบถุงผ้าดิบที่ขายดี ราคาถูกแต่มีสร้างมูลค่าให้กับถุงบรรจุณฑ์ของสินค้าได้เป็นอย่างดี กับการสั่งผลิตถุงผ้าขนาดเล็กหูรูด สกรีนโลโก้ แนวมินิมอล ถุงผ้าใส่สินค้าแบบน่ารัก พิมพ์แบรนด์เอง ของแบรนด์ GG กับตำแหน่งพิมพ์โลโก้ด้านล่างของตัวถุงผ้า มาพร้อมเชือกหูรูดสีดำแบบด้ายดิบ

Read more

ผลิตกระเป๋าผ้าใส่ดินสอซิปรูด สีสันสวยผ้ากันน้ำ แบรนด์Artline

30-11-542 Hits:1429 ผลงานทำกระเป๋าผ้า

ผลิตกระเป๋าผ้าแจกแถมสินค้าให้นักเรียนต้อนรับเปิดเทอม ด้วยผ้ากันน้ำสีสันสดใสมีให้เลือกมากมาย เหมือนกับกระเป๋าผ้าซิปรูดผ้า600D ของแบรนด์ Artline ทรงสามเหลี่ยม กระเป๋าผ้าน่ารักตั้งได้ ใส่ปากกา ดินสอ ยางลบได้ตามใจชอบ ด้วยสีผ้า 3 สี น้ำเงิน แดง ชมพู พิมพ์สกรีนโลโก้มุมล่างคมชัด

Read more

shopping cart bag

ติดต่อสอบถาม


Thaidesignguru.com ผู้ผลิตกระเป๋าผ้า ที่รู้ใจคุณ