fbpx
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ผลิต กระเป๋าผ้า พิมพ์สกรีนโลโก้ ให้กับหน่วยงานราชการ

ในปัจจุบัน หน่วยงานของรัฐ มีการปรับใช้วิธีสื่อสารกับประชาชน ในหลายรูปแบบ ไม่เพียงเฉพาะ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ , วิทยุ , ใบปลิว หรือเสียงตามสายในท้องถิ่นเท่านั้น เพื่อให้ทันต่อโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ มีบทบาทมากขึ้น ช่วยให้หน่วยงานของรัฐ เข้าถึงประชาชนได้อย่างกว้างขวาง 

ประชาชนสามารถรับรู้กิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานรัฐได้ จากกิจกรรมและแคมเปญต่าง ๆ ที่มีการประชาสัมพันธ์บนโลกอนไลน์ อย่างเช่น บนเว็บไซต์ หรือสื่อออนไลน์อื่น

สำหรับการโปรโมทแคมเปญ หรือกิจกรรมหน่วยงานของรัฐ ในแต่ละปี เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งต้องมีการวางกลยุทธ์ในการโปรโมทให้ดี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของโครงการ เครื่องมือที่ในการโปรโมทแคโครงการ หรือโปรโมทกิจกรรม ไม่เพียงเฉพาะ เลือกเครื่องมือให้ถูกต้อง , เนื้อหาครบถ้วน แต่ต้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายด้วย  

 

องค์ประกอบการในการสื่อสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการ / กิจกรรม ของหน่วยงานรัฐ 

จากที่เราสังเกตเห็น กลยุทธ์การโฆษณา เครื่องมือทางการตลาด ของแบรนด์หรือองค์กรเอกชน สามารถนำมาปรับใช้ เพื่อเข้ากับหน่วยงานรัฐ ได้เช่นเดียวกัน เป็นการกระตุ้นการรับรู้ถึงหน่วยงานรัฐ , กิจกรรมหรือโครงงานที่จะเกิดขึ้้น เป็นต้น เพราะฉะนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุด ในการช่วยกระตุ้นการรับรู้ ให้กับประชาชนมากที่สุด คือ สัญลักษณ์ หรือโลโก้ของหน่วยงานรัฐ 

 

5 เหตุผล ของการมีโลโก้ หรือสัญลักษณ์ของหน่วยงานรัฐ 

 1. แสดงความโปร่งใส และความรับผิดชอบ ( Transparency and accountability ) : เมื่อหน่วยงานรัฐมีโลโก้ , ตัวอักษร และสี จะช่วยสร้างการจดจำให้กับประชาชนได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีกิจกรรมหรือโครงงานเกิดขึ้น ประชาชนสามารถรับรู้และจดจำได้ ว่าเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานใด ถือเป็นปัจจัยสำคัญหลัก ของการมีโลโก้ ที่นอกเหนือจากเอกสารเกี่ยวกับราชการ
 1. สร้างความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงานรัฐ และประชาชน ( Connecting government and citizens ) :  การแสดงตัวตนและความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐ จะช่วยสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนได้ ทำให้ประชาชนรู้สึกมั่นใจ , พึงพอใจ ในการทำงานของหน่วยงานรัฐนั่น ๆ ซึ่งอาจจะส่งผลถึงการทำงานของรัฐบาลด้วย 
 1. ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ของภาครัฐ ( Supporting economic growth ) : โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เศรษฐกิจระดับท้องถิ่น ในประเทศไทย ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเศรษฐกิจระดับนี้ด้วย เพื่อเป็นรากฐาน ในการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจอื่น ๆ ให้มีความแข็งแรงมากขึ้น เราจะเห็นโครงการของภาครัฐต่าง ๆ ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนประชาชนมากมาย เช่น OTOP , โครงการแก้ไขความยากจน ส่งเสริมอาชีพประชาชนในตำบล , โครงการหลวง ฯลฯ การมีโลโก้ของหน่วยงานดังกล่าว ทำให้ประชาชนและต่างประเทศรับรู้ ว่าสินค้านั่นมาจากที่ใด เป็นการช่วยเสริมเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง
 1. ประสิทธิภาพของรัฐบาล ( Efficient Government ) : งบประมาณในการออกแบบโลโก้ สำหรับหน่วยงานรัฐ ค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้น ในการออกแบบโลโก้ที่ดี นอกจากจะช่วยสร้างการจดจำให้กับรัฐบาลแล้ว ยังช่วยให้หน่วยงานรัฐ ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ด้วย สามารถนำไปให้ในการประชาสัมพันธ์ ได้ในหลายช่องทาง เช่น บนสื่อโทรทัศน์ , Billboards , เครื่องแบบพนักงาน , กระเป๋าผ้าของหน่วยงาน ไม่จำเป็นต้องออกแบบหลายครั้ง เพราะอาจจะทำให้ประชาชน เกิดความสับสนได้ 

 

ผลิต กระเป๋าผ้า พิมพ์สกรีนโลโก้ ให้กับหน่วยงานราชการ

 

 1. สร้างความเข้าใจ และรับรู้ได้ง่าย ( Effective Goverment ) : เหตุผลหลัก ของการให้ความสำคัญกับ สัญลักษณ์หรือโลโก้ ของหน่วยงานรัฐ นั่นคือ เนื่องจากชื่อของหน่วยงานรัฐ ค่อนข้างที่จะยาวและจำยาก หากไม่ใช่คนในหน่วยงานนั้น ๆ ก็ค่อนข้างที่จะจดจำได้ยาก จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการออกแบบโลโก้ หรือสัญลักษณ์ เพื่อเป็นการช่วยสร้างการรับรู้ของประชาชนได้ง่ายมากขึ้น ต้องมีการออกแบบโลโก้ ให้มีความแตกต่างกัน สื่อความหมายได้ไม่ยากจนเกินไป เช่น กระทรวงสาธารณสุข - โลโก้ งูพันคบเพลิง , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - พระพิรุณทรงนาค , การไฟฟ้านครหลวง , บริษัท ปตท. ฯลฯ 

ผลิต กระเป๋าผ้า พิมพ์สกรีนโลโก้ ให้กับหน่วยงานราชการ

 

 

เมื่อเราได้เราเล็งเห็นถึง ความสำคัญของสัญลักษณ์ หรือโลโก้ของหน่วยงานรัฐแล้ว เราสามารถสร้างการพบเห็น สัญลักษณ์หรือโลโก้ บนของแจกพรีเมี่ยมได้ด้วย เป็นการใช้เครื่องมือ ในการโปรโมท ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับโอกาส หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถสั่งผลิตของแจกพรีเมี่ยม เพื่อการประชาสัมพันธ์หน่วยงานรัฐ มีดังนี้

 1. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ  : หลายหน่วยงานรัฐ ต่างให้ความสำคัญ ในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยฉุกเฉิน เป็นลำดับแรก อย่างที่เราเห็น จากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติต่าง เช่น อุทกภัย , วาตภัย , สึนามิ , ไฟป่า ฯลฯ เราจะเห็นความร่วมมือของหน่วยงานมากมาย ออกมาช่วยเหลือประชาชนในด้านต่าง ๆ เช่น  แจกถุงผ้ายังชีพ และอุปโภคบริโภค , จัดหาที่พักชั่วคราว , เงินอุดหนุนช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย , การรักษาพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น 

 

ผลิต กระเป๋าผ้า พิมพ์สกรีนโลโก้ ให้กับหน่วยงานราชการ

 

 1. งานสัมมนาวิชาการ และงานประชุม : สำหรับงานสัมมนาวิชาการและงานประชุม รูปแบบงานจะมีลักษณะเกี่ยวกับการให้ความรู้ , การอัพเดทเทคโนโลยีใหม่ ๆ , งานวิจัยใหม่ที่เกิดขึ้น , การอภิปรายผลงานวิชาการ โดยมักจะมีการแจกของพรีเมี่ยมต่าง ๆ เพื่อเป็นของที่ระลึก ให้กับผู้ร่วมงาน หน่วยงานของรัฐ ต่างนิยมแจกของที่มีประโยชน์ต่อผู้ร่วมงาน เช่น กระเป๋าผ้าสกรีนโลโก้ ของหน่วยงานรัฐ , เครื่องเขียน , เอกสารใบปลิว ข้อมูลเกี่ยวกับงาน , นวัตกรรมแบบทดลองใช้ เป็นต้น 

 

ผลิต กระเป๋าผ้า พิมพ์สกรีนโลโก้ ให้กับหน่วยงานราชการ

 

 1. งานแถลงข่าว และอีเว้นท์ประชาสัมพันธ์โครงการ  : โดยลักษณะงาน มักจะเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ แคมเปญ หรือกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น / เกิดขึ้นแล้ว รูปแบบอาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย กับงานสัมมนาวิชาการ แต่ก็จะมีการแจกของแจกพรีเมี่ยมเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นของที่ระลึกให้กับผู้ร่วมงาน ช่วยในการโปรโมทโครงการ และหน่วยงานรัฐ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 1. กิจกรรม CSR ของหน่วยงานรัฐ  : กิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ ของหน่วยงานรัฐ เกิดขึ้นได้ง่าย เพราะความใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานรัฐ และประชาชน จึงทำให้การวางแผนทำกิจกรรมเพื่อสังคม CSR ทำได้ง่ายขึ้น ประโยชน์ของกิจกรรม CSR จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงาน สร้างความน่าเชื่อถือ และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถทำร่วมกับหน่วยงานเอกชน หรือภาคท้องถิ่นได้ด้วย เช่น กิจกรรมปลูกป่า , สร้างฝายกั้นน้ำ , รณรงค์แยกขยะ , รณรงค์การใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน ฯลฯ หน่วยงานรัฐสามารถสั่งผลิตของแจกพรีเมี่ยม เพื่อช่วยส่งเสริมกิจกรรม CSR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 1. งานต้อนรับพนักงาน การนิเทศน์งาน และงานเกษียณอายุราชการ : เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในองค์กร สามารถสั่งผลิตของแจกพรีเมี่ยม ของที่ระลึก เพื่อกระชับความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน และสร้างความภักดีในหน่วยงานได้ด้วย โดยของแจกที่นิยมส่วนใหญ่ ได้แก่ กรอบรูป , เครื่องแบบพนักงาน , ใบประกาศณียบัตร , เครื่องเขียน , ถุงผ้าที่ระลึก ฯลฯ

 

ผลิต กระเป๋าผ้า พิมพ์สกรีนโลโก้ ให้กับหน่วยงานราชการ

 

ทำไมกระเป๋าผ้า ถึงเป็นของแจกพรีเมี่ยม สำหรับหน่วยงานรัฐ 

 1. เป็นของแจกพรีเมี่ยม ที่ใช้ได้ในหลายโอกาส : หน่วยงานของรัฐ สามารสั่งทำกระเป๋าผ้าพิมพ์สกรีนโลโก้ ของหน่วยงานนั้นได้ ตามโอกาสต่าง ๆ ดังที่กล่าวไปข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นงานสัมมนาวิชาการ , งานแถลงข่าว , ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ฯลฯ สามารถสั่งผลิตกระเป๋าผ้าได้ตามต้องการ นอกจากใช้แจกเป็นของแจกพรีเมี่ยมแล้ว ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้อีกด้วย เช่น ใช้เป็นกระเป๋าผ้าช้อปปิ้ง , กระเป๋าผ้าอเนกประสงค์ , กระเป๋าผ้าใส่สิ่งของ เป็นต้น
 1. เครื่องมือในการประชาสัมพันธ์หน่วยงานรัฐ : หน่วยงานรัฐสามารถสั่งผลิตกระเป๋าผ้า ด้วยการสกรีนโลโก้ , ข้อความ , รูปภาพ หรือข้อมูลติดต่อหน่วยงาน ลงบนกระเป๋าผ้าได้ครบถ้วนและตามต้องการ เพราะกระเป๋าผ้า เป็นเครื่องมือที่เข้าถึงประชาชนได้ง่ายที่สุด ใช้งานได้หลากหลายโอกาส สร้างการจดจำหน่วยงาน ได้เป็นอย่างดี จึงไม่แปลกใจเลย ที่หลายหน่วนงานรัฐให้ความสำคัญ กับการสั่งทำกระเป๋าผ้าพิมพ์สกรีน
 1. ออกแบบได้หลากหลาย : เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ การออกแบบกระเป๋าผ้า จึงต้องตอบโจทย์ประชาชน ผู้ใช้งานกระเป๋าผ้าด้วย เช่น กลุ่มแม่บ้าน , กลุ่มผูใช้แรงงาน , กลุ่มนักเรียน - นักศึกษา , กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นต้น  และต้องสอดคล้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานรัฐด้วย นิยมสั่งผลิตกระเป๋าผ้า ตามสีประจำหน่วยงาน พร้อมกับการสกรีนโลโก้ หรือข้อความแคมเปญ เช่น การไฟฟ้านครหลวง - สีส้ม , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - สีเขียว , กรมทรัพยากรน้ำและบาดาล - สีฟ้า / สีน้ำเงิน , กระทรวงพาณิชย์ - สีฟ้าเหลือง ฯลฯ ช่วยในการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และสร้างการจดจำ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับรูปแบบ หรือดีไซน์กระเป๋าผ้าที่นิยมสั่งผลิต ได้แก่ กระเป๋าผ้าหูหิ้ว , กระเป๋าผ้าช้อปปิ้ง , กระเป๋าเป้ , กระเป๋านักเรียน , กระเป๋าผ้าสะพายข้าง , กระเป๋าผ้าหูรูด , กระเป๋าผ้าอเนกประสงค์ ฯลฯ นอกจากนี้ สามารถเลือกสั่งผลิตกระเป๋าผ้า ตามเนื้อผ้าต่าง ๆ ได้ด้วย เช่น เนื้อผ้าแคนวาส , เนื้อผ้ายีนส์ , เนื้อผ้าไนล่อน , เนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ 600D , เนื้อผ้าโพลียูรีเทรน , เนื้อผ้าทปันบอนด์ , เนื้อผ้าดิบ เป็นต้น 

 

ผลิต กระเป๋าผ้า พิมพ์สกรีนโลโก้ ให้กับหน่วยงานราชการ

 

 1. ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงาน : อย่างที่ทราบกันดี ว่า กระเป๋าผ้า เป็นอีกหนึ่งของแจกพรีเมี่ยม ที่เป็นเหมือนตัวแทนสิ่งของรักษ์โลก ( Eco - Friendly ) จึงได้รับความนิยมอย่างมาก ในการสั่งผลิตเพื่อเป็นของแจกพรีเมี่ยม สำหรับกิจกรรม CSR 
 1. อายุการใช้งานกระเป๋า คุ้มค่ากับการสั่งผลิตกระเป๋าผ้า : อายุการใช้งานโดยเฉลี่ยของกระเป๋าผ้า อยู่ที่ 6 - 7 ปี หากรักษากระเป๋าผ้าอย่างดี อาจจะมีอายุการใช้งานมากกว่านั้น นอกจากนี้ ต้นทุนการสั่งทำกระเป๋าผ้าพิมพ์สกรีน ก็ไม่สูงมากนัก เทียบกับของแจกประเภทอื่น เมื่อเราใช้โรงงานรับผลิตกระเป๋าผ้าที่มีความเชี่ยวชาญ ช่วยให้ได้กระเป๋าผ้าที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์การใช้งาน และสร้างความประทับใจ ให้ประชาชน และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้

 

การประชาสัมพันธ์ หรือโปรโมทกิจกรรมของหน่วยงานรัฐ ในโอกาสต่าง ๆ สามารถทำได้ง่าย หากมีการวางแผนการใช้งานสื่อ ที่สามารถทำได้ทั้งบนออฟไลน์ / ออนไลน์ ควบคู่กันไป และเครื่องมือช่วยโปรโมท ที่มีประสิทธิภาพ อย่างเช่นกระเป๋าผ้าแจก ที่เข้าถึงประชาชนในทุกช่วงวัย ทุกเพศ และทุกโอกาส  

 

ทางเราพร้อมที่จะให้บริการ ออกแบบ และให้คำปรึกษา ในเรื่องการผลิตกระเป๋าผ้า ทุกชนิด
ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัย มีสีให้เลือกมากกว่า 15 สี
ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อเข้ามาได้ ผ่านทาง
Facebook : Thai design guru

Line : @designguru

Tel : 088 - 653 - 2999

รับทำ กระเป๋าผ้า รับผลิตถุงผ้า

การสั่งทำกระเป๋าผ้า

 • จำนวนขั้นต่ำ: การทำกระเป๋าผ้า ขั้นต่ำ 500 ชิ้น ราคากระเป๋าผ้าขึ้นอยู่กับรูปแบบ
 • รูปแบบกระเป๋าผ้า : ลูกค้าสามารถออกแบบกระเป๋าผ้าได้ตามต้องการ หากต้องการแบบจากหน้าเว็บเพื่อสอบถาม เพียงส่งรูปทางเมล์หรือไลน์
 • ระยะเวลาการผลิต : 14-21 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่จำนวนงานที่อยู่ในคิวการผลิตกระเป๋าผ้า ความยากง่าย และลวดลาย 
 • การออกแบบ : กรณีที่ลูกค้าที่มีแบบงานผ้าอยู่แล้ว  ทางบริษัทจะทำตัวอย่างเพื่อคอนเฟริ์มก่อนผลิตงานจริงต่อไป
 • การชำระเงิน : ก่อนสั่งผลิตรบกวนลูกค้า โอนมัดจำ 50 % ของราคากระเป๋าพร้อม VAT 7% และโอนหรือจ่ายเป็นเงินสดส่วนที่เหลือ เมื่อรับสินค้า

ตัวอย่างกระเป๋าผ้าก่อนผลิต

 • การยืนยันสั่งซื้อ : ทางโรงงานจะดำเนินการทำตัวอย่างกระเป๋าผ้า ให้ทันที เมื่อได้รับการยืนยันการสั่งซื้อและได้รับชำระเงินมัดจำ 
 • แนบไฟล์โลโก้ : เป็นไฟล์ Artwork (ai) หากไม่สามารถส่ง ai สามารถส่งไฟล์ภาพ
 • ระยะเวลาการผลิตตัวอย่างงานผ้า : 3 - 7 วัน ขึ้นอยู่กับรูปแบบและช่วงเวลาเทศกาล 
 • การตรวจงานตัวอย่างกระเป๋าผ้า: ส่งกระเป๋าผ้าให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้อง สามารถส่ง e-mail แจ้งรายละเอียดมายังเรา เพื่อปรับแก้ก่อนคอนเฟริ์ม
 • การอนุมัติตัวอย่างกระเป๋า : ลูกค้าควรเซ็นอนุมัติหรือระบุเป็นลายลักษณ์อักษรบนตัวอย่างที่สมบูรณ์ เพราะทางเราจะยึดตัวอย่างเพื่อผลิตตัวจริง

สั่งทำ และ ผลิต กระเป๋าผ้า ถุงผ้า จากโรงงานโดยตรง

รับผลิต กระเป๋าซิปผ้า พิมพ์ลาย แจกงานโรงเรียน

30-11-542 Hits:139 ผลงานทำกระเป๋าผ้า

รู้ยัง? ทำกระเป๋าซิปผ้า แจกงานโรงเรียน ฮิตมาก!! นอกจากหน่วยงาน องค์กร แบรนด์ ห้างร้าน ตอนนี้ การสั่งทำกระเป๋าผ้าพรีเมี่ยม ก็นิยมไปถึงนักเรียน ที่สนใจ ทำของแจกงานโรงเรียน กันแล้ว ... นับว่า รูปแบบกระเป๋าซิปผ้า น่ารัก พิมพ์ลาย ที่เด็กๆ ออกแบบเอง เป็นของที่ระลึกที่ทาง

Read more

ทำกระเป๋าผ้า สปันบอนด์ สกรีนโลโก้ business

30-11-542 Hits:153 ผลงานทำกระเป๋าผ้า

อีกกระเป๋าผ้าที่นิยมสำหรับงานสัมมนา นั้นก็คือกระเป๋าผ้าสปันบอนด์ พิมพ์ลาย หลายคนถามว่าทำไมหน่วยงาน หรือแบรนด์ต่างๆ นิยมทำถุงผ้าสปันบอนด์ เป็นถุงผ้าพรีเมี่ยม สาเหตุหลักๆ คือ พิมพ์ติดง่ายคมชัด น้ำหนักเบา ที่ทำสำคัญเมื่อเทียบกับเนื้อผ้าประเภทอื่นๆ

Read more

ทำกระเป๋าซิป ผ้า600D ใส่เครื่องเขียน ให้กัน EDDU

30-11-542 Hits:46 ผลงานทำกระเป๋าผ้า

ใครบอกว่า แจกกระเป๋าผ้าที่ระลึก เหมาะกับวัยเก๋าเท่านั้น มาเตรียมกระเป๋าผ้า แจกปีใหม่ และ วันเด็กกันเถอะ ยิงปืนนัดเดียว สั่งผลิตกระเป๋าผ้า ใช้ได้ 2 งาน วันนี้มาเอาใจน้องหนูวัยเรียน ด้วยกระเป๋าซิปผ้า ด้วยผ้า 600D ขนาดเล็กกระทัดรัด การทำกระเป๋าผ้า ใส่เครื่องเขียน แบบซิปรูด ช่วยเสริมสร้าง...

Read more

Thaidesignguru.com ผู้ผลิตกระเป๋าผ้า ที่รู้ใจคุณ